แบบทดสอบในวิชาต่างๆ

posted on 22 Jul 2010 14:00 by phakaphan

แบบทดสอบวิชาสังคม

1. องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม

หรือ พหุเทวนิยม

1. ศาสดา 2. พิธีกรรม

3. ความเชื่อ 4. รูปเคารพ

2. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายและคริสต์คือข้อใด

1. ไคโร 2. เมกกะ

3. แบกแดด 4. ปาเลสไตน์

3. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู

1. เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า

2. เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์

3. เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษยชาติ

4. เป็นผู้รับมอบบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า

4. ศาสนาใด มีความเชื่อเรื่อง วันพิพากษา

1. พราหมณ์ - ฮินดู

2. อิสลาม - คริสต์

3. ฮินดู - อิสลาม

4. คริสต์ - พราหมณ์

5. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนา คือ ข้อใด

1. หลักพระธรรมวินัย 2. หลักธรรมาธิปไตย

3. หลักไตรลักษณ์ 4. หลักปฏิจจสมุปบาท

Comment

Comment:

Tweet

มีความน่าสนใจดีครับ

#1 By วรชัย on 2010-08-27 12:17