ครูตัวอย่าง

posted on 22 Jul 2010 13:59 by phakaphan

ครูต้นแบบปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้

นางกาญจนา  อินทริกานนท์  (ติ่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 29 กันยายน2496(3 4511 00756 419)

 การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย

    จาก   วิทยาลัยครูบุรีรัมย์  (2530)

บรรจุครั้งแรก :  1  มิถุนายน  2516
 ปัจจุบันตำแหน่งเลขที่  5447

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-9836350, 043-532630

ความสามารถพิเศษ : ทำอาหารอร่อย

คติพจน์ประจำใจ : ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สอน : ชั้นอนุบาล 1- 2

งานพิเศษที่รับมอบหมาย

       -  เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน                      -   โครงการรักการอ่าน

       -  เจ้าหน้าที่โครงการอาหารเสริม (นม)                  -   การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

       -  งานบริหารทั่วไป

 

  ความภาคภูมิใจ

     ปีการศึกษา 2549

       - ชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการประกวดครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเมืองศรีภูมิ 

 

     ปีการศึกษา 2550

          - ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ในการประกวดนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน

 

     ปีการศึกษา 2551

        - ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ในการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (เกมการศึกษามิติสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2)

 

 

Comment

Comment:

Tweet