ห้องสมุดความรู้

posted on 22 Jul 2010 13:46 by phakaphan
ISBN: 974- 417-406-4

หนังสือวิชาการพื้นฐานการบริหารและการจัดการงานจดหมายเหตุ                                                                                                                                                         โรงพิมพ์บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด   พุทธศักราช ๒๕๔๒

         หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการพื้นฐานการบริหารและการ จัดการงานจดหมายเหต ุเป็นเอกสารทางวิชาการจดหมายเหตุสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ ปัจจุบันหนังสือ หมดและไม่ได้มีการพิมพ์เพิ่มเติม แต่เนื่องจากมีผู้สนใจและต้องการใช้หนังสือเล่มนี้สำนักหอจดหมายเหตุจึงนำ ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้สามรถาอ่ิ่านได้ ผู้สนใจสามารถอ่านโดยคลิ๊กไปที่รูปหน้าปกหนังสือ

Comment

Comment:

Tweet

หนังสือน่าอ่าน

#1 By tsms kid on 2010-08-29 20:10