ความรู้สำหรับครู

posted on 22 Jul 2010 13:17 by phakaphan

บทบาทหน้าที่ของครู

1.  ทำการสอน  อบรมนักเรียน  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศและนโยบายของ

ทางราชการ

2.  เอาใจใส่ในการสอน  ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สม่ำเสมอ

3.  ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4.  อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้   ปลูกฝังวัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์ไทย

5.  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน

6.  เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่การงาน

7.  ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

8.     ศึกษาหาความรู้  วิธีการสอน  วิธีประเมินผล  การใช้หนังสือเรียนและคู่มือการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร

Comment

Comment:

Tweet