กฎหมายสำหรับครู

posted on 22 Jul 2010 14:07 by phakaphan

กฎหกกกดดมาย / ระเบียบสำหรับข้าราชการครู

 
 

 

 

 

 


        พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
       
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
       
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง   (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ.  ๒๕๔๗
        พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕
        พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔
       
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕
           กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับข้าราชการครู  :  เว็บครูใหญ่...คู่มือออนไลน์
          กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับข้าราชการครู

 

     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจด้านการศึกษา

-http://www.kroobannok.com/

-http://www.bankruthai.com

-http://www.kruthai.info/main/

-http://www.kruthailand.net/news.php

แบบทดสอบในวิชาต่างๆ

posted on 22 Jul 2010 14:00 by phakaphan

แบบทดสอบวิชาสังคม

1. องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม

หรือ พหุเทวนิยม

1. ศาสดา 2. พิธีกรรม

3. ความเชื่อ 4. รูปเคารพ

2. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายและคริสต์คือข้อใด

1. ไคโร 2. เมกกะ

3. แบกแดด 4. ปาเลสไตน์

3. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู

1. เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า

2. เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์

3. เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษยชาติ

4. เป็นผู้รับมอบบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า

4. ศาสนาใด มีความเชื่อเรื่อง วันพิพากษา

1. พราหมณ์ - ฮินดู

2. อิสลาม - คริสต์

3. ฮินดู - อิสลาม

4. คริสต์ - พราหมณ์

5. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนา คือ ข้อใด

1. หลักพระธรรมวินัย 2. หลักธรรมาธิปไตย

3. หลักไตรลักษณ์ 4. หลักปฏิจจสมุปบาท